logotyp rosendals resor

GDPR

Behandling av personuppgifter


Rosendals Resor är ansvarig för dina personuppgifter. Exempelvis behandlar Rosendals Resor dina personuppgifter för att kunna administrera resor, samt utskick av nyhetsbrev.


Vilka personuppgifter behandlas?


De personuppgifter som behandlas av Rosendals Resor är den information som du lämnar ifrån dig när du exempelvis anmäler dig till en resa, eller till nyhetsbrevet. Denna information samlas in från dig direkt, eller på ett sätt som du har samtyckt till.

Den information som Rosendals Resor behandlar varierar beroende på situation. Exempelvis gäller detta ändamålet för att samla in informationen eller hur länge personuppgifterna behandlas.


Resor


De personuppgifter som behandlas vid bokning av resa används till administration. I detta ingår kontaktuppgifter och fakturainformation, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-post. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med registreringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs eller så länge de krävs enligt lag.


Beställningar


De personuppgifter som behandlas vid administration av beställningar från butiken är kontakt och fakturainformation, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-post. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställning i butiken. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs eller så länge det krävs enligt lag.


Nyhetsbrev


De personuppgifter som behandlas vid anmälan till nyhetsbrev är namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna behandlas tills du begär utträde från nyhetsbrevet.

Information om hur du använder RosendalsResors webbplats. Rosendals Resor använder de personuppgifter som samlas in via cookies och IP-nummer till att förbättra prestandan exempelvis vid bokningar, butikköp och andra ”kritiska” val som görs på webbplatsen. De personuppgifter som behandlas gällande information om hur du använder Rosendals Resor webbplats är exempelvis cookies och IP-nummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är intresseavvägning. Personuppgifterna behandlas så länge som det behövs för ändamålet.


Utvärdering av resa


När du har deltagit på en resa kommer Rosendals Resor skicka ut en utvärdering till dig via e-post. Syftet med denna utvärdering är att förbättra kvalitén och upplevelsen för dig på våra resor. Det är helt frivilligt att svara på den utvärdering som skickas till dig efter resa. Det rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är intresseavvägning. Personuppgifterna behandlas i ett (1) år, därefter anonymiseras utvärderingarna.


Känsliga personuppgifter


I samband med registrering till resor kan vid behov känsliga personuppgifter i form av allergier och hälsa behandlas. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna behandlas så länge som det behövs för ändamålet.


Hur skyddas dina personuppgifter?


Rosendals Resor behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna är sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Dina personuppgifter lagras i krypterade filer på en lokal dator.


Vem förutom Rosendals Resor själv kommer att ta del av dina personuppgifter?


Dina personuppgifter kan lämnas ut på grund av de rättsliga förpliktelser som Rosendals resor har.

Via det webhotell och e-posttjänst, simple site, som Rosendals resor använder kan de och deras underleverantörer eventuellt komma att behandla dina personuppgifter. Via Google Analytics kan Google komma att behandla en del av dina personuppgifter.

När Rosendals resor överför personuppgifter till annan part vidtar Rosendals resor alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.


Överföring av personuppgifter tilltredjeland


Rosendals Resor kan komma att föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES. Detta sker exempelvis om du deltar på en resa till ett land utanför EU/EES. Rosendals Resor kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.


Rättigheter enligt dataskyddsförordningen.


Du har ett antal rättigheter på gentemot Rosendals Resor i enlighet med Dataskyddsförordningen.

-Du kan, gratis få ta del av de personuppgifter om dig som behandlas av Rosendals Resor och vid eventuella fel få dessa rättade.

-Du kan begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller helt invända mot denna behandling.

-Du kan även inge klagomål till Datainspektionen för behandlingen av personuppgifter som Rosendals Resor gör.